Menu

 

Select Location

Neediss Supply and Services Co.,Ltd.

Neediss Supply and Services Co.,Ltd. – เราดำเนินการธุรกิจ ขายและให้เช่า เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เสียง ซึ่งเกิดมลพิษทางด้านเสียง จากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต แสงสว่าง ที่มีผลกระทบต่อการมองเห็น หากแสงสว่างไม่เพียงพอ ความร้อน ทำให้สูญเสียเหงือ เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน ฝุ่น กาซ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การก่อสร้าง การจราจร สภาวะเหล่านี้ มีผลกระทบต่อร่างกาย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะโลกร้อน

Place Categories: Vape Lounge

Related Listing

Place Your Review

Rate this place by clicking a star below :

Upload Image

Attach an image to your review.

Report this?

Send To Friend

Captcha Verification
captcha image

Send Enquiry

Captcha Verification
captcha image

Claim Listing

What is the claim process?

Captcha Verification
captcha image

About Vape Sniper

Dedicated to providing the VapeCommunity with the most up to date infomation about where to go